You are here

Vejledning - 6. til 10. klasse

Læs mere om nogle af de mest væsentlige vejledningsaktiviteter i grundskolen i menuen til højre eller fordyb dig i et samlet dokument om vores arbejde i grundskolen nedenfor.

Grundskolevejledning

Uddannelsesvejledning Vallensbæk vejleder alle unge på 6., 7., 8., 9., & 10. klassetrin på Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler; Egholmskolen, Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen. Derudover tilbyder Uddannelsesvejledning Vallensbæk også vejledning til privatskolen, Gideonskolen.

Uddannelsesvejledning Vallensbæk prioriterer en høj grad af synlighed på de tre folkeskoler. Uddannelsesvejlederne er opsøgende i forhold til enkelte unge og hele klasser, har fleksible kontortider alt efter behov, samarbejder tæt med lærere og ledere og indgår på forskellig vis i dagligdagen på hver af de tre skoler. Hver skole har 2-3 Uddannelsesvejledere tilknyttet fast. Derudover løser Uddannelsesvejlederne forskellige opgaver på tværs af skolerne.

Overordnet set, tager Uddannelsesvejledning Vallensbæks arbejde afsæt i ’Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.’
Læs evt. mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193835


Uddannelsesvejledning Vallensbæks vejledning indbefatter desuden:

Individuel vejledning

Uddannelsesvejledning Vallensbæk har individuel vejledning med alle unge i 8., 9. og 10. klasse. Det gælder både ’uddannelsesparate’ som ’ikke-uddannelsesparate’ unge (se afsnit om Uddannelsesparathedsvurdering).
Uddannelsesvejlederen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og tilbyder en særlig håndholdt vejledning til de unge, der har behov for ekstra støtte. Individuel vejledning kan eksempelvis være kortere eller længere forløb, hvor uddannelsesvejlederenvejlederen og den unge har dialog om og sammen sætter mål for den unges faglige, personlige og sociale udvikling. Formålet er at hjælpe den enkelte med at blive uddannelsesparat og/eller afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Individuel vejledning kan også foregå i samarbejde med andre ressourcepersoner på eller uden for skolen, der kan ’udfordre’ den unges tanker om valg af ungdomsuddannelse. Derudover kan individuel vejledning også være samtaler imellem uddannelsesvejleder, den unge og den unges forældre.
 

Gruppevejledning

Uddannelsesvejledning Vallensbæk laver gruppevejledning i 8. 9. & 10. klasse for både ’ikke-uddannelsesparate’ og ’uddannelsesparate’ unge. Gruppevejledning er uddannelses- og erhvervsvejledning for en mindre gruppe - typisk 2-6 unge - hvor uddannelsesvejlederen vejleder de unge ud fra et bestemt emne eller tema. Grupperne er oftest ’sammensat til lejligheden’. Gruppevejledning kan bringe de unge og deres meninger, holdninger og forforståelser over for et givent emne eller tema i spil over for hinanden, så dynamikken, der er og opstår i gruppen, kan bruges til at understøtte de sociale læringsprocesser, der kan være med til at opbygge valg- og handlekompetence for den enkelte unge.

Eksempler på emner inden for gruppevejledning kan være:
 

 • Fordele ved et 10. skoleår på en efterskole eller et andet 10. klassestilbud.
   
 • Valg af hovedområde inden for erhvervsuddannelserne.
   
 • Valg af gymnasieretning.
   
 • Forberedelse, efterbehandling og evaluering af besøg ’ude af huset’ – enten på ungdomsuddannelser i forbindelse med introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9./10. klasse eller i forbindelse med praktikforløb på en arbejdsplads.
   
 • Emner af mere personlig karakter såsom bekymring om faglige krav på ungdomsuddannelserne, eksamensangst m.v.

                                       


Kollektiv vejledning

Uddannelsesvejledning Vallensbæk laver kollektiv vejledning på 6. 7., 8., 9. & 10. klassetrin. Kollektiv vejledning er klassebaserede vejledningsaktiviteter, som har til formål at udfordre de unges tanker og forestillinger om uddannelse og arbejde, så de på et oplyst og reflekteret grundlag bliver klædt på til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Den kollektive vejledning bliver løbende aftalt imellem skolerne og Uddannelsesvejledning Vallensbæk. Vejledningsaktiviteterne er fordelt ud over hele skoleåret.
I Vallensbæk Kommune har der de seneste år været tradition for at dedikere en hel uge (uge 45) til undervisning i faget ’Uddannelse & Job’. I denne uge laver Uddannelsesvejledning Vallensbæk kollektiv vejledning i hele udskolingen på de tre folkeskoler i samarbejde med lærere og det lokale erhvervsliv.

Kollektiv vejledning kan eksempelvis være:

 • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om de unges forståelse heraf.
 • Undervisning i uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvor de unge arbejder med vurderingen i praksis.
   
 • Introduktion til at arbejde med digitale værktøjer herunder UddannelsesGuiden, som er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal:
  https://www.ug.dk/
   
 • Uddannelsesvejledning Vallensbæk har udviklet kollektiv, undervisningsbaseret vejledning om erhvervsuddannelserne under overskriften, ’Faglært Til Fremtiden’ og bidraget til at kvalificere erhvervspraktikken i 8. klasse:http://www.lohovedstaden.dk/fagl%C3%A6rt-til-fremtiden  Detter er begyndt via projektaktiviteter på 6. & 7. klassetrin i samarbejde med lærere og andre lokale aktører, men er nu en forankret del af vejledningens mange aktiviteter. 

 

 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner for 9. & 10. klassesunge på: https://ung.unoung.dk/login/new.html samt processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse eller 10. skoleår:
   
 • Inspirationsoplæg i 8. klasse om valg af praktiksted og ’god praktikstil’.
   
 • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job, så de unge får understøttet deres refleksion over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 

Praktikvejledning            

                     
Erhvervspraktik i 8. klasse

Alle unge i 8. klasse skal en uge i erhvervspraktik i løbet af skoleåret. Erhvervspraktikken er et samarbejde mellem skolen, Uddannelsesvejledning Vallensbæk, de unge og deres forældre. Formålet med praktikken er at give de unge en forståelse for dagligdagen på en arbejdsplads og bidrage til at afklare dem i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Udannelsesvejledning Vallensbæk informerer om erhvervspraktikken på forældremøderne i 8. klasse. Derudover laver uddannelsesvejlederne inspirationsoplæg i alle 8. klasserne om valg af praktikplads og ’god praktikstil’, så de unge bliver klædt på til en uge i erhvervspraktik.

Rammerne for praktikken:
Erhvervspraktikken er både obligatorisk og fleksibel. Det betyder, at de unge skal i praktik i løbet af 8. klasse og at praktikken kan ligge på en valgfri uge i løbet af året.
Med ”valgfri” menes, at man som ung selv kan bestemme, hvornår man ønsker at komme i praktik, så længe der tages hensyn til årsplanen for klassen.

Her er den korte udgave af praktikproceduren:
 

 • Den unge (og forældre) laver (mundtlig) praktikaftale med en arbejdsplads.
   
 • Praktikseddel udfyldes og underskrives af den unge, en forælder og en lærer (ikke af arbejdsplads).
   
 • Læreren videregiver praktikseddel til uddannelsesvejledningen.
   
 • Uddannelsesvejledningen registrerer praktik og sender aftale til arbejdspladsen og den unge (og evt. forældre) på mail.
   
 • Arbejdspladsen sender en praktikevaluering til uddannelsesvejledningen, som informerer den unge, forældre og lærer(e) om forløbet.

 

Andre praktikmuligheder fra 6. klasse til 10. klasse

Uddannelsesvejledning Vallensbæk tilbyder praktikhjælp og -sparring for unge, der - af den ene eller anden grund - har godt af at komme i praktik imellem 6. og 10. klasse. Her er praktik en mulighed – det er ikke obligatorisk. Et praktikforløb kan både være en for ’ikke-uddannelsesparate’ og ’uddannelsesparate’ unge. Uddannelsesvejlederen aftaler praktikforløbet i samarbejde med den unge, lærere og forældre.
Et sådant praktikforløb kan vare én eller flere uger alt efter behov. For nogle unge kan det også være en mulighed at være i praktik én dag eller to om ugen i en periode, mens de følger den normale undervisning de resterende dage.
Læs evt. mere om rammerne for praktik her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185592

 

Særpraktikker

Uddannelsesvejledning Vallensbæk samarbejder med forskellige steder, hvor der udbydes særpraktikker. Som eksempel er der årligt et lille antal praktikpladser inden for Politiet samt mulighed for at komme i praktik inden for forskellige dele af Forsvaret. Disse praktiktyper er fortrinsvis for unge i 9. eller 10 klasse – alternativt for de unge, der allerede fylder 15 år i løbet af 8. klasse.
Fælles for særpraktikkerne er, at der er anderledes procedurer og formalia forbundet med at søge praktikplads. Uddannelsesvejlederne orienterer om mulighed for særpraktikker for unge i udskolingen i starten af hvert skoleår og hjælper gerne de unge med råd og vejledning til at skrive en motiveret ansøgning, som ofte er et krav for at komme i betragtning til en særpraktik.
 


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse (’uddannelsesparat’), eller om den unge har udfordringer, der skal arbejdes med, inden hun/han eventuelt bliver parat (’ikke-uddannelsesparat’).

I Vallensbæk er arbejdet med den obligatoriske uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolens ældste klasser udarbejdet i tæt samarbejde mellem skolerne og Uddannelsesvejledning Vallensbæk. Der er tale om en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. klasse og eventuelt også i 10. klasse. Vurderingen skal hjælpe til, at den unge får den faglige støtte og vejledning, hun/han skal bruge for at blive parat til den ønskede ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Uddannelsesvejledning Vallensbæk ønsker, at vurderingen fungerer som en relevant proces, der støtter den unge i at blive afklaret om egne kompetencer og muligheder i.f.t. de krav, som de forskellige ungdomsuddannelser stiller. Uddannelsesvejledning Vallensbæk arbejder med en systematisk og dialogsøgende kommunikation mellem uddannelsesvejledningen, skole og hjem. Derfor deltagerUddannelsesvejledning Vallensbæk på forældremøder, afholder lærerworkshops om uddannelsesparathed og har koordinerende møder med lærerteams og udskolingsledere. Uddannelsesvejlederne har også kollektiv vejledning ude i klasserne, hvor intentionen og praksis bag uddannelsesparathedsvurderingen formidles og debatteres med de unge.

Uddannelsesparathedsvurderingen bliver foretaget i forhold til den type ungdomsuddannelse, som den unge ønsker at fortsætte på efter grundskolen:

 • Ønsker den unge en erhvervsuddannelse, foretages vurderingen i forhold til erhvervsuddannelserne.
 • Ønsker den unge en gymnasial uddannelse, foretages vurderingen i forhold til de gymnasiale uddannelser.
 • Har den unge både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse blandt sine uddannelsesønsker, bliver vurderingen foretaget i forhold til begge disse typer af ungdomsuddannelser.

Læs evt. mere om uddannelsesparathedsvurderingen her:
https://uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen

 

Introduktionskurser i 8. klasse

Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionsforløbene skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det enkelte forløb skal i indhold og form afspejle undervisningen på den ungdomsuddannelse, der indgår i introduktionsforløbet og give eleven mulighed for at opleve miljøet på uddannelsen samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

I løbet af 8. klasse er de unge ’ude af huset’ mindst fem dage for at blive introduceret til forskellige ungdomsuddannelser. Introduktionskursustilbuddene bliver enten aftalt imellem Uddannelsesvejledning Vallensbæk og ungdomsuddannelserne eller imellem et netværk på tværs af flere kommunale ungdomsuddannelsescentre og ungdomsuddannelserne. Tilbuddene kan variere en smule fra skoleår til skoleår, men de fem introduktionsdage er typisk fordelt således:

 • Én ’Skills-dag’, hvor en erhvervsskole introducerer hele klassen til erhvervsuddannelserne med afsæt i en konkurrence, der afspejler de forskellige praktiske færdigheder, man skal lære at mestre på erhvervsuddannelserne. Klassen har mulighed for at gå videre i konkurrencen og nå finalerne, der bliver afholdt i forlængelse af ’Copenhagen Skills’ – et stort uddannelsesevent med hovedfokus på erhvervsuddannelserne, som alle 8. klasserne i Vallensbæk har tradition for at besøge:
  https://copenhagenskills.dk/
 • To dages besøg - enten individuelt eller som klassebesøg - på en erhvervsuddannelse, hvor de unge bliver introduceret til erhvervsuddannelsernes grundforløb (EUD) og muligheden for at tage en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau (EUX).
 • To dages besøg - enten individuelt eller som klassebesøg - på en gymnasial uddannelse.
  De unge har enten mulighed for at besøge et naturvidenskabeligt gymnasium (HTX), et handelsgymnasium (HHX) eller et alment gymnasium (STX).

 

Brobygning i 9. klasse

Unge i folkeskolen som i 8. klasse er vurderet ’ikke-uddannelsesparate’, kan deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.

Brobygningen skal tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at den unge kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen med baggrund i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give den unge et repræsentativt indblik i krav til og perspektiver i og på den pågældende uddannelse. Brobygningen skal forbedre den unges indsigt og viden på det område, den unge ønsker at uddanne sig inden for og eventuelt vise realistiske, alternative uddannelsesmuligheder.

 

Brobygning er et vejlednings- og undervisningsforløb på en institution, der udbyder ungdomsuddannelse. Brobygning udbydes af og gennemføres på de institutioner, der udbyder de nedenfor nævnte uddannelser. Ligesom med introduktionskurserne i 8. klasse bliver brobygningstilbuddene enten aftalt imellem Uddannelsesvejledning Vallensbæk og ungdomsuddannelserne eller imellem et netværk på tværs af flere kommunale ungdomsuddannelsescentre og ungdomsuddannelserne.

Der kan brobygges til:

 • Erhvervsuddannelsernes fire forskellige grundforløb
  - Teknologi, Byggeri & Transport
  - Omsorg, Sundhed & Pædagogik
  - Fødevarer, Jordbrug & Oplevelser
  - Kontor, Handel & Forretningsservice
   
 • De indledende dele af uddannelsen på et naturvidenskabeligt gymnasium (HTX).
 • De indledende dele af uddannelsen på et handelsgymnasium (HHX).
 • De indledende dele af uddannelsen på et alment gymnasium (STX).

 


Brobygning i 10. klasse
 

Brobygnings- og praktikforløb er en integreret del af 10. klasse og skal tilrettelægges i tilknytning til undervisningen, så forløbet fremstår sammenhængende for den enkelte elev.

Den obligatoriske brobygning udgør en uge svarende til 21 timer og tilbydes i forløb på op til fem dages varighed, herunder i forløb af tre og to dages varighed. Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse (EUD) eller erhvervsgymnasial uddannelse (EUX).

Den obligatoriske brobygning skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

 

Derudover har de unge i 10. klasse mulighed for flere dage i brobygning. Den unge skal kontakte sin uddannelsesvejleder, som kontakter den enkelte ungdomsuddannelse for at koordinere tilmeldingen.
Uddannelsesvejledning Vallensbæk formidler og koordinerer brobygningstilbuddene i samarbejde med ungdomsuddannelserne – alternativt gør Uddannelsesvejledning Vallensbæk brug af netværket på tværs af de øvrige kommunale ungdomsuddannelsescentre for at hjælpe den enkelte unge i brobygning.

Alt afhængigt af brobygningsudbuddet på ungdomsuddannelserne, kan der ligesom i 9. klasse brobygges til:

 • Erhvervsuddannelsernes fire forskellige grundforløb
  - Teknologi, Byggeri & Transport
  - Omsorg, Sundhed & Pædagogik
  - Fødevarer, Jordbrug & Oplevelser
  - Kontor, Handel & Forretningsservice
   
 • De indledende dele af uddannelsen på et naturvidenskabeligt gymnasium (HTX).
 • De indledende dele af uddannelsen på et handelsgymnasium (HHX).
 • De indledende dele af uddannelsen på et alment gymnasium (STX).

 

 

Sidst opdateret 01.08.2019